A hazai anyakönyvezési eljárások az egyéb ügytípusokhoz hasonlóan előzetes időpontfoglaláshoz kötöttek. Információ az időpontfoglalásra vonatkozóan az Ügyfélfogadás, időpontfoglalás lapon található.

A külképviselet konzuli hivatala átvevő hatóságként jár el az alábbi hazai anyakönyvezési ügytípusokban, vagyis a kérelmeket átveszi és továbbítja a magyarországi eljáró szerv felé, döntést nem hoz. A hazai anyakönyvezés díjmentes, de egyes kapcsolódó eljárások díjkötelesek lehetnek, lásd alább.

Figyelem! Minden nigériai, kameruni, benini, közép-afrikai, valamint gaboni hatóság által kiállított iratot (pl. születési, házassági anyakönyvi kivonatok) az illetékes Külügyminisztérium közbenső hitelesítésével ellátva kell benyújtani. Ezeket az iratokat – amennyiben megfelelnek a követelményeknek – diplomáciai felülhitelesítéssel látjuk el. Az iratok az anyakönyvi események alapiratainak számítanak, az eredeti példányt Magyarországra küldjük, ahol az anyakönyvi ügyben iktatják őket, ezeket visszaadni nem áll módunkban.

 

Születés hazai anyakönyvezéséhez benyújtandó dokumentumok:

 • kitöltött formanyomtatvány (letölthető innen)
 • a gyermek eredeti, nigériai/ kameruni, benini, közép-afrikai, illetve gaboni illetékes hatóság által kiállított eredeti születési anyakönyvi kivonata (az illetékes Külügyminisztérium közbenső hitelesítésével, diplomáciai felül-hitelesítéssel és hiteles fordítással ellátva).                      

 A külföldi anyakönyvi kivonathoz nem szükséges fordítás az alábbi esetekben:

- az angol, német, vagy francia nyelven kiállított születési anyakönyvi kivonatok esetében (kivéve a kézírással kitöltött és/vagy megjegyzést tartalmazó kivonatok), valamint
- ha az adott ország anyakönyvi kivonata több nyelven kerül kiadásra és ezek egyike az angol, német, vagy francia.

Amennyiben a dokumentum a leírtaktól eltérő nyelvű, a kérelemhez az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodánál (OFFI - www.offi.hu) által elkészíttetett hiteles fordítást is szükséges csatolni . –www.offi.hu, 1062 Budapest, Bajza utca 52, Tel: (36-1) 428-9600, Fax: (36-1) 428-9610.

 • a gyermek nemzetközi útlevele
 • szülők házassági anyakönyvi kivonata, vagy, amennyiben a gyermek házasságon kívül született, apai elismerő nyilatkozat (amennyiben a gyermek házasságon kívül született, és nem is kíván senki apai elismerő nyilatkozatot tenni, akkor csak az anya jelenléte szükséges, és nem kell mellékelni házassági anyakönyvi kivonatot)
 • amennyiben a szülők házassága alapozza meg az apasági vélelmet (a gyermek a szülők házasságában született), de az még nincs anyakönyvezve Magyarországon, szükséges a szülők házasságának hazai anyakönyvezése is (ld. alább)
 • szülők személyiigazolványa, magyar lakcímet igazoló hatósági igazolványa (ha van), nemzetközi útlevele
 • szülők születési anyakönyvi kivonata
 • főszabály szerint mindkét szülő jelenléte szükséges. Amennyiben csak az egyik szülő tud megjelenni, a másik szülőtől a lakhely szerint illetékes közjegyző által hitelesített nyilatkozat szükséges eredetben, arról, hogy egyetért a születés hazai anyakönyvezésével. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell továbbá: a gyermek pontos adatait (család és utónév (utónevek), lakhely (szülő lakhelye alapján), egyéb állampolgárság (pl. nigériai)), valamint a fenti formanyomtatvány III/C. pontjában is tett nyilatkozatokat. Apai elismerő nyilatkozat tétele esetén mindkét szülő jelenléte feltétlenül szükséges.

 

 Apai elismerő nyilatkozat:

1., A külföldön történt születés magyarországi anyakönyveztetését a nagykövetség konzuli osztálya útján kezdeményezheti.

2., Amennyiben a megszületett gyermek szülei nem házasok, továbbá a születés nem olyan reprodukciós eljárás (pl. lombikbébi program) eredménye, amelyben a szülők élettársakként vettek részt, az apának teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot kell tennie. Ez Magyarországon az anyakönyvvezetőnél, bíróságnál, a gyámhatóságnál, illetve közjegyző előtt, külföldön pedig a hivatásos konzuli tisztviselőnél tehető meg.

FIGYELEM! A vonatkozó magyar jogszabályi rendelkezések alapján az eljáró hatóságnak meg kell vizsgálnia, hogy a gyermek családi jogállása rendezett-e, vagyis az apai jogállás betöltött-e. Az apai elismerő nyilatkozat felvételére ugyanis csak akkor kerülhet sor, ha az apai jogállás betöltetlen, azaz a magyar családjogi szabályok alapján senkit nem lehet a gyermek apjának tekinteni. A magyar jogban (Ptk. 4:98-114. §) az, hogy ki tekinthető a gyermek apjának, vélelmeken alapul, ellentétben az anyai pozícióval, ami a születés tényével egyértelműen betöltötté válik. A hatályos magyar jogban az apaság a következő sortartó vélelmeken alapulhat:

1) az anya fennálló házassága,
2) fennálló házasság hiányában az anya megszűnt házassága, ha a gyermek születésétől visszafelé számított 300 napon belül szűnt meg a házasság bontóper útján vagy a férj halálával,
3) élettársak esetén emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárás
4) apai elismerő nyilatkozat,
5) az apaság bírósági megállapítása.

Amennyiben a jogszabályok értelmében más személyt kell a gyermek (jogi) apjának tekinteni, mint a (biológiai) apját, abban az esetben teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat NEM tehető az apaság vélelmének megdöntéséig. Az apaság vélelmét bírósági úton lehet megdönteni Magyarországon, ezáltal az apai jogállás betöltetlenné válik, majd ezt követően a biológiai apa már teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot tehet. A leírt sorrendiség fontos. Az apaság vélelmének megdöntéséhez előzetesen a jogi apa nevére kell anyakönyvezni a gyermeket. A vélelem megdöntése, ill. a biológiai apa nyilatkozata után a gyermeket a biológiai apa nevére lehet anyakönyvezni.

3., A kérelem benyújtására kizárólag személyesen van lehetőség, előzetes időpont foglalás alapján, semmilyen más megoldás nem lehetséges. 

Ha az apai elismerő nyilatkozatot a születés hazai anyakönyvezésére vonatkozó kérelemmel egyidejűleg kívánják megtenni, úgy kérjük, hogy mindkét ügytípusra foglaljanak időpontot.

4., Az önálló apai elismerő nyilatkozat tételének feltételei:

 • mindkét szülő személyes jelenléte;
 • szülők érvényes, állampolgárságot is igazoló személyazonosításra alkalmas okmányának bemutatása (külföldi állampolgárok esetében mindig útlevél);
 • jelen oldal alján letölthető nyilatkozati forma 5 példányban kinyomtatva. (A nyomtatványt kék tollal kitöltve kérjük elhozni, aláírások nélkül!) 
 • gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonata – ha az nem magyar vagy angol nyelvű, vagy kézírással kiállított, akkor hiteles fordítással is ellátva;
 • eljárási díj befizetése – az eljárási díj összegét a honlapunkon a „Konzuli díjak” címszó alatt találja meg;
 • ha az anya elvált családi állapotú, akkor be kell mutatni a magyar házassági anyakönyvi kivonatot, amely a válás tényét tartalmazza, vagy a magyar bíróság jogerős ítéletét a válás kimondásáról;
 • Ha az anya özvegy családi állapotú, akkor be kell mutatni az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonatát.

Amennyiben az apa vagy az anya kiskorú (18 év alatti), akkor a kiskorú szülő mindkét szülőjének szintén jelen kell lennie. Az apának több, mint 16 évvel idősebbnek kell lennie a gyermeknél.

 

Letölthető nyomtatványok 

apai elismerő nyilatkozat születendő gyermekre

apai elismerő nyilatkozat megszületett gyermekre

 

Házasság magyarországi anyakönyvezése:

I., Házasság magyarországi anyakönyvezése

A., Külföldön történt házasságkötésének magyarországi anyakönyveztetését a nagykövetség konzuli hivatala útján kezdeményezheti.

kérelmet személyesen lehet benyújtani, előzetesen lefoglalt időpontban. A kérelem személyes benyújtásakor főszabály szerint mindkét félnek jelen kell lennie.
Az internetes időpontfoglalásra vonatkozóan az "Ügyfélfogadás, elérhetőségek" menüpontban található bővebb információ. A foglalásnál az  "Anyakönyvezés (házasság)" ügytípust kell kiválasztani.

személyek számánál csak egy fő beírását engedi a foglalási rendszer. Ez a házasság anyakönyvezését és mindkét fél személyes megjelenését jelenti. Ha a házasság mellett korábbi válás, vagy korábbi házasság(ok), válás(ok) anyakönyvezési kérelmének benyújtására is sor kerül, akkor sem kell több időpontot kiválasztani, de minden egyes házassághoz, váláshoz külön adatlapot kell kitölteni.


B., Lista a követelmények ellenőrzéséhez (a részletek a továbbiakban olvashatók):

 1. Eredeti házassági anyakönyvi kivonat
 2. A magyar házastárs eredeti születési anyakönyvi kivonata (bemutatásra)
 3. Adatlap (a lap alján letölthető)
 4. A házasságkötés előtti elvált vagy özvegy családi állapotot igazoló dokumentumok
 5. Magyar állampolgárság igazolása
 6. Nem magyar házastárs külföldi állampolgárságának igazolása
 7. Külföldi állampolgár házastárs házassági névviselését igazoló külföldi okirat (pl. útlevél vagy névváltoztatási okirat, stb.)
 8. Külföldi állampolgárságú házastársnak a házasságkötést megelőző családi állapot igazolása.

C., A házasság hazai anyakönyvezéséhez – részletesen – a következők szükségesek:

1. Az eredeti házassági anyakönyvi kivonat (minden esetben be kell mutatni) 

A hazai anyakönyvezési eljárás során a magyar hatóságnak az eredeti külföldi házassági anyakönyvi kivonatra van szüksége. Ha Ön az eljárás végén igényt tart az eredeti házassági okmányra, a konzuli hivatalnak a hiteles másolatot kell továbbítania Magyarországra. Ebben az esetben szíveskedjen a házassági anyakönyvi kivonat fénymásolatát is csatolni, s egyben jelezni, hogy az eredeti dokumentumra az eljárás végén igényt tart.

Figyelem! Az eredeti okiratot a kibocsátó állam illetékes hatóságának diplomáciai felülhitelesítéssel kell ellátnia. Kérjük, hogy ez ügyben érdeklődjön a házasságkötés helye szerinti országban lévő magyar konzulátuson.

Nem kell fordítás 
- az angol, német, vagy francia nyelven kiadott házassági anyakönyvi kivonatok esetében (kivéve kézírással kitöltött és/vagy megjegyzést tartalmazó kivonatok), valamint
- ha az adott ország anyakönyvi kivonata több nyelven kerül kiadásra és ezek egyike az angol, német, vagy francia.

Amennyiben a dokumentum a leírtaktól eltérő nyelvű, a kérelemhez az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodánál (OFFI - www.offi.hu), elkészíttetett vagy mások által készített, az illetékes magyar nagykövetség által hitelesített fordítást is csatolni kell. 

2. Segíti/gyorsítja az eljárást, ha a magyar házastárs eredeti születési anyakönyvi kivonatát be tudják mutatni a kérelem benyújtásakor, azonban ez nem kötelező melléklet. 

3. Kitöltött, mindkét fél által (férj, feleség) aláírt adatlap (a lap alján letölthető): Szíveskedjen az adatlapot a magyar nyelv szabályainak megfelelően (név: 1. vezetéknév 2. keresztnév; dátum: év, hó, nap; ékezetek használata stb.), nyomtatott betűkkel magyarul kitölteni.

4. A házasságkötés előtti elvált vagy özvegy családi állapotot igazoló iratok (+fordítás)

Elvált családi állapot igazolására: 

A válásra vonatkozó (és jogerőre emelkedést kimondó) bírósági határozat; A válási határozatot hiteles fordítással kell ellátni.

Özvegy családi állapot igazolására: elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata.

Ezeket az iratokat arra a házastársra vonatkozóan kell benyújtani a magyar anyakönyvi hatóság részére, aki igazoltan magyar állampolgár vagy magyar állampolgársága vélelmezhető. (Vélelmezhető a magyar állampolgársága annak, aki magyar állampolgárként távozott Magyarország mai területéről, állampolgárságáról nem mondott le, de jelenleg magyar állampolgárságát igazoló irattal nem rendelkezik.) Általában nincs szükség ezekre az okmányokra a külföldi állampolgár házastárs részéről. Ugyanakkor előfordulhat, hogy a magyar anyakönyvi hatóság bizonyos esetekben pótlólag kéri a külföldi állampolgár házastárs családi állapotának közokirattal történő igazolását.

5. Magyar állampolgárság igazolása: Érvényes, vagy 1 évnél nem régebben lejárt útlevél/érvényes személyi igazolvány/érvényes állampolgársági bizonyítvány, honosítási okirat, ezek hiányában kitöltött állampolgársági kérdőív az állampolgárság igazolásához (letölthető a honlapról). 

6. Nem magyar házastárs külföldi állampolgárságának igazolására: útlevél, amelyről a kérelem benyújtásakor másolatot készítünk.

7. Külföldi fél részére házassági nevet abban az esetben tudunk bejegyezni, ha a kívánt házassági név viselését okirattal (pl. külföldi útlevél, névváltoztatási okirat) tudja igazolni. Éppen ezért ha a házasság hazai anyakönyvezése során házassági név bejegyzését kérik a külföldi állampolgár házastárs részére, akkor szükséges valamely külföldi okirat bemutatása a névviselés igazolására. 

8. külföldi állampolgárságú házastársnak a házasságkötést megelőző családi állapot igazolása. 

A családi állapot igazolását a kiállítás helye szerinti államban működő, vagy oda akkreditált magyar külképviseletnek diplomáciai felülhitelesítéssel kell ellátnia. Az okiratot hiteles magyar fordítással kell ellátni (természetesen ezt a fordítást is lehet hitelesíttetni a konzulátuson). 

A külföldi, de az Európai Unió tagállamainak állampolgárságával rendelkező házastársnak erre nincs szükség. 

9. A válás, mint adatváltozás átvezetése az anyakönyvi nyilvántartásban nem díjköteles, a kapcsolódó másolat-és fordításhitelesítési tevékenységért azonban a honlap „Konzuli díjak” menüpontjában meghatározott konzuli díjat kell fizetni.  

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az előírt adatlapokat feltétlenül előzetesen nyomtassák ki honlapunkról, s a kitöltött adatlapokkal keressék fel a nagykövetséget.  Kérjük, hogy valamennyi dokumentumot kék tollal töltsenek ki/ írjanak alá!

 

Válás magyarországi anyakönyvezése:


A válás magyarországi anyakönyvezésénél a házasság magyarországi anyakönyvezésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, az alábbi eltérésekkel:

1., Ha a külföldön kötött, majd külföldön felbontott házasság Magyarországon még nem volt anyakönyvezve, úgy először a házasságot kell a fent leírtak szerint anyakönyveztetni, majd ezt követően a válást. A két eljárás egyszerre kezdeményezhető. 

2., Külföldön történt válás magyarországi anyakönyvezéséhez szükséges dokumentumok:

 • magyar (eredeti) házassági anyakönyvi kivonat
 • a válást igazoló eredeti okirat (anyakönyvi kivonat, jogerős bírósági végzés)
 • válást igazoló okirat hiteles fordítása, amennyiben azok nem magyar nyelven kerültük kiadásra (a hiteles fordítást az Országos Fordító-és Fordításhitelesítő Irodával /www.offi.hu/ kell elkészíttetni).  
 • magyar házastárs eredeti magyar születési anyakönyvi kivonata (bemutatásra).
 • kitöltött és aláírt adatlap (a lap alján letölthető)
 • magyar állampolgárság igazolása
 • amennyiben a házassági nevét is módosítani kívánja (például újra a leánykori nevét használná), úgy a "kérelem házassági névviselési forma módosítására" adatlapot is ki kell tölteni.

3., Ha a válás anyakönyvezésével együtt a kérelmező kéri, hogy a korábbi házassági nevét is meg szeretné változtatni, ez esetben a házassági névviselési forma módosítására irányuló kérelmet is be kell nyújtani. Megjegyezzük, hogy ha a házassági névviselési forma módosítását a válás anyakönyvezésével egyidejűleg kezdeményezi, akkor elég az egyik adatlapon megjelölni, hogy kéri új házassági anyakönyvi kivonat kiállítását. 

Letölthető adatlapok [kérjük, hogy az adatlapokat minden esetben kéken fogó tollal szíveskedjen kitölteni, aláírni, valamint keltezni (aláírás helye, ideje)]:

Válás magyarországi bejegyzéséhez kitöltendő adatlap
Házasság magyarországi anyakönyvezéséhez kitöltendő adatlap
Kérelem a házassági névviselési forma módosítására
 

Haláleset magyarországi anyakönyvezése: 

kérelmet személyesen lehet benyújtani, előzetesen lefoglalt időpontban.

1., Amennyiben a külföldön történt halálesetet megelőzően az elhunyt magyar állampolgár külföldön történt születése, házassága vagy válása még nincs Magyarországon anyakönyvezve, akkor a halálesettel együtt ezek hazai anyakönyvezésének kérelmezésére is szükség van.

2., Szükséges dokumentumok:

 • eredeti külföldi, halálesetet bejegyző anyakönyvi kivonat bemutatása (a konzulátus hiteles másolatot készít)
 • hiteles magyar fordítás csatolása (kivéve ha a halotti anyakönyvi kivonat angol, francia vagy német nyelven lett kiállítva)
 • elhunyt magyar születési anyakönyvi kivonatának bemutatása
 • kitöltött adatlap (a lap alján letölthető); az aláírásra a konzulátuson kerül sor
 • az elhunyt magyar állampolgárságának igazolása (magyar útlevél, személyigazolvány, állampolgársági bizonyítvány, honosítási okirat)
 • a kérelmet benyújtó ügyfél érvényes személyazonosító okmányának bemutatása

Az elhunyt magyar útlevelét érvénytelenítés után a helyszínen visszaadjuk. Az elhunyt magyar személyazonosító igazolványát, lakcímigazoló kártyáját, valamint jogosítványát érvénytelenítés céljából Magyarországra küldjük. Írásban jelzett igény esetén a személyazonosító igazolvány érvénytelenítés után visszakérhető.

 

Letölthető adatlap [kérjük, hogy kéken fogó tollal szíveskedjen kitölteni, aláírni, valamint keltezni (aláírás helye, ideje)]:

Haláleset magyarországi anyakönyvezéséhez kitöltendő adatlap