Egyszerűsített honosítás

Az egyszerűsített honosítás iránti kérelem az egyéb ügytípusokhoz hasonlóan előzetes időpontfoglaláshoz kötött. Erre az ügytípusra időpontot elsősorban e-mailben lehet kérni a consulate.abv[at]mfa.gov.hu címen.

 

A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény (Ápt.) 4. § (3a) alapján kedvezményes honosítását kérheti az a nem magyar állampolgár, aki

 • magyar állampolgárral legalább tíz éve érvényes házasságban él, vagy
 • öt éve él házasságban és közös gyermekük született,
 • feltéve mindkét esetben, hogy a magyar jog szerint büntetlen előéletű, és a kérelem elbírálásakor ellene magyar bíróság előtt büntetőeljárás nincs folyamatban, továbbá ha
 • honosítása Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát nem sérti, és
 • magyar nyelvtudását igazolja.

 

A kérelem személyesen, magyar nyelven, a kérelmező által kézzel írva és aláírva nyújtható be. Külképviseleten történő benyújtásakor az alábbi dokumentumok szükségesek:

 • kérelmező és magyar házastárs útlevele, személyi igazolványa, lakcímkártyája, tartózkodási kártyája, egyéb személyazonosító, és állampolgárságot igazoló iratai
 • kitöltött Honosítási-visszahonosítási kérelem (letölthető innen)
 • kitöltött Adatlap a honosítással/visszahonosítással magyar állampolgárságot szerzett kérelmező külföldön történt születésének hazai anyakönyvezéséhez (letölthető innen)
 • kitöltött Adatlap a honosítással/visszahonosítással magyar állampolgárságot szerzett kérelmező külföldön kötött házasságának hazai anyakönyvezéséhez (letölthető innen)
 • amennyiben a kérelmezőnek csak külföldön van lakóhelye, kitöltött Adatlap a külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez (letölthető innen)
 • kitöltött Személyazonosító igazolvány adatlap honosított, visszahonosított polgár részére (letölthető innen)
 • magyar házastárs írásos, aláírt nyilatkozata a házasság életvitelszerű fennállásáról
 • az alábbi okiratok eredetben:
 • családi állapotot igazoló iratok, pl. magyar és nigériai házassági anyakönyvi kivonatok
 • kérelmező születési anyakönyvi kivonata
 • magyar házastárs születési anyakönyvi kivonata
 • közös gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonata(i), ha van
 • bármilyen egyéb támogató irat, pl. magyar egyetemi oklevél, affidavit stb.
 • fénykép

 

Az állampolgársági kérelemhez az idegen nyelvű okiratokat hiteles magyar nyelvű fordítással ellátva kell csatolni. A nigériai hatóságok által kiállított iratokat a nigériai Külügyminisztérium közbenső hitelesítésével, valamint diplomáciai felülhitelesítéssel kell ellátni. Ezen konzuli szolgáltatások díjkötelesek. További részletek az aktuális díjazásról elérhetőek a Konzuli illetékek és díjak oldalon.

Az egyszerűsített honosítás egyik alapvető törvényi feltétele a nagykorú cselekvőképes és a kiskorú korlátozottan cselekvőképes személyek esetében a magyar nyelvtudás, amelynek meglétét, vagy éppen hiányát a honosítási kérelem átvételekor az átvevő ellenőrzi, és a kérelem-nyomtatványon tanúsítja.

A honosítási kérelem pozitív elbírálása esetén az állampolgársági esküt az eskü letételére való felhívás kézbesítésétől számított egy éven belül (jogvesztő határidő) kell letenni. Ha az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételére a felhívás kézbesítésétől számított egy éven belül, a kérelmező hibájából nem kerül sor, a honosítási, visszahonosítási határozat hatályát veszti.

A kérelmező egy alkalommal, legkésőbb az eskütétel napját megelőző 5. napon kérheti, hogy az esküt vagy a fogadalmat a felhívásban megjelölttől eltérő helyen tegye le, ilyenkor a határidőt az első felhívás kézbesítésétől kell számítani.

A honosított személy választása szerint állampolgársági esküt vagy fogadalmat tesz. Az állampolgársági eskü és az állampolgársági fogadalom egyenértékű. Az esküt vagy a fogadalmat külföldön a külképviselet vezetője előtt teszi le.